Pope Francis

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Papa Fran?isku bag?at messa?? permezz ta’ video lill-ir?iel u n-nisa kollha ta’ rieda tajba madwar id-dinja biex iwettqu opri ta’ ?niena f’kull belt, f’kull djo?esi, f’kull asso?jazzjoni. Il-Papa afda din il-?idma lill-Aid to the Church in Need li hi ta’ g?ajnuna fit-twettiq ta’ opri ta’ ?niena madwar id-dinja kollha.

 G?alhekk il-Papa Fran?isku stieden lil kul?add biex, flimkien mal-Aid to the Church in Need, iwettqu opri ta’ ?niena f’kull parti tad-dinja. Il-Papa xtaq li din tkun opra li tibqa’, opra ta’ ?niena permanenti; struttura g?al tant ?ti?ijiet li hemm b?onn illum fid-dinja.

G?al dan lis-skop saret laqg?a bejn Mons. Joe Galea Curmi, Vigarju ?enerali, Stephen Axisa, Direttur Nazzjonali tal-Aid to the Church in Need (Malta), u s-Sur Joe Croker, Chairman tal-Bord tal-ACN (Malta). ?iet spjegata din l-inizjattiva tal-Papa biex jitwettqu dawn l-opri tal-?niena flimkien mal-Aid to the Church in Need, u kif il-Qdusija Tieg?u wera x-xewqa li kull www.ourhealthissues.com Belt, kull Djo?esi u kull Asso?jazzjoni madwar id-dinja jkunu mpenjati biex iwettqu opri tal-?niena.

L-ewwel pro?ett ta’ ?niena li ser ji?i sponsorjat mill-Aid to the Church in Need (Malta) hu li ting?ata g?ajnuna finanzjarja lis-seminaristi tas-Seminarju tal-Ar?idjo?esi ta’ San Pedro f’Portoviejo, l-Ekwador.

 L-Aid to the Church in Need (Malta) se tkun qed tassisti lis-seminaristi tas-Seminarju ta’ San Pedro, stabbilit 24 sena ilu, li b?alissa jospita 40 seminarist. I?-?ona kienet meqruda minn terremot re?enti li qered ukoll ?afna knejjes, bini pubbliku u djar. Lokalment, il-fondi saru skarsi min?abba l-impatt qawwi tat-terremot fuq l-ekonomija lokali u xi w?ud mir-ri?orsi tas-seminarju ntefqu biex ting?ata g?ajnuna lill-komunità tal-post. L-Ar?isqof Mons. Voltolini talabna g?all-appo?? ta’ emer?enza e??ezzjonali  biex ila??qu mal-ispejje? tas-seminarju. Aid to the Church in Need qed ta?dem biex lis-seminaristi ting?atalhom formazzjoni g?as-sa?erdozju.

 G?al aktar informazzjoni, u biex tara’ l-video tal-messa?? tal-Papa Fran?isku, ?ur is-sit eletroniku acnmercy.org