Konverżjoni Pastorali

Sfida għall-Knisja f’Malta 

Fr Joe Galea Curmi, il-Vigarju Ġenerali

 

Il-ħsieb tiegħi hu li nitkellem fuq prijorità, il-konverżjoni pastorali, bħala sfida għall-Knisja f’Malta. Dan se nagħmlu fid-dawl tal-indikazzjonijiet tal-Papa Franġisku fl-Eżortazzjoni Appostolika Evangelii Gaudium (EG) li hi bażika għall-ħidma tal-operaturi pastorali.

“Nittama li l-komunitajiet kollha jħabirku biex iħaddmu l-mezzi neċessarji ħalli jimxu ’l quddiem fil-mixja ta’ konverżjoni pastorali.”  (EG 25)

Hi mixja. U hekk nixtieq li nippreżentaha. F’mixja hemm min qiegħed ’il quddiem, hemm min baqa’ lura. Imma f’mixja d-direzzjoni nafuha.

Il-Konċilju Vatikan II ippreżenta l-konverżjoni ekkleżjali bħala l-ftuħ għal riforma permanenti tagħna nfusna b’fedeltà lejn Kristu: Kull tiġdid tal-Knisja jikkonsisti essenzjalment f’impenn akbar ta’ fedeltà għas-sejħa tagħha. Matul il-pellegrinaġġ tagħha f’din l-art, Kristu jsejjaħ lill-Knisja għal dan it-tiġdid kontinwu tagħha nfisha, tiġdid li l-Knisja, għax hi istituzzjoni umana, dejjem teħtieġ  (EG 26).

Il-Papa Franġisku: “Inħeġġeġ lil kull Knisja partikulari biex b’determinazzjoni taqbad mixja ta’ dixxerniment, tisfija u riforma” (EG 30).

It-tnejn imorru flimkien: it-tiġdid tal-qalb, u t-tiġdid tal-istrutturi. Jekk ninjoraw   l-istrutturi, dawn jistgħu jsiru piż.

Hemm stutturi ekkleżjali li jistgħu jaslu biex jikkundizzjonaw id-dinamiżmu tal-evanġelizzazzjoni. Bl-istess mod, l-istrutturi tajbin jiswew meta huma mħarrka, imwieżna u ġġudikati minn xi ħaġa ħajja. Mingħajr ħajja ġdida u spirtu evanġeliku awtentiku, mingħajr il-‘fedeltà tal-Knisja lejn l-istess vokazzjoni tagħha’, kull struttura ġdida fi żmien qasir tispiċċa titħassar minn ġewwa (EG 26).

 

  1. Minn pastorali ta’ awtopreservazzjoni għal għażla missjunarja

 “The pastoral conversion of our communities requires moving from a pastoral ministry of mere conservation to a decidedly missionary pastoral ministry.” (Aparecida, 370)

Noħlom li nagħmlu għażla missjunarja li kapaċi tibdel kull ħaġa, biex hekk id-drawwiet, l-istili, il-ħinijiet, il-lingwaġġ u kull struttura ekkleżjali jsiru kanal tajjeb għall-evanġelizzazzjoni tad-dinja tal-lum iktar milli għall-awtopreservazzjoni.  Ir-riforma tal-istrutturi, li titlob konverżjoni pastorali, nistgħu nifhmuha biss f’dan id-dawl. Isiru iżjed missjunarji, li l-pastorali ordinarja fil-livelli kollha tagħha tkun iktar wiesgħa u miftuħa, li tqiegħed lill-aġenti pastorali f’atteġġjament kontinwu ta’ “ħruġ” u hekk tiffavorixxi t-tweġiba pożittiva ta’ dawk  kollha lil lilhom Ġesù joffri l-ħbiberija tiegħu. 

Kif qal Ġwanni Pawlu II lill-Isqfijiet tal-Oċeanja “kull tiġdid fil-Knisja għandu jkollu bħala l-għan tiegħu l-missjoni, biex ma jisfax priża ta’ atteġġjament fejn il-Knisja tħares biss lejha nfisha” (EG 27).

 

  1. Minn pastorali li tistenna l-klijenti għal pastorali li tmur lejn il-periferiji

 

Irridu nkunu dejjem lesti li dejjem nagħtu merħba. Fiż-żelu tagħna kultant nistgħu nnaffru lin-nies, u nbegħduhom mill-Mulej. Iħabbtu u jsibu l-bibien magħluqa.

Imma, minbarra dan, irridu noħorġu ’l barra lejn il-periferiji.

Il-ferħ tal-Knisja li twassal lil Kristu jidher fl-attenzjoni tagħha biex tħabbru fi mkejjen oħra li huma fi ħtieġa akbar imma wkoll fi ħruġ kontinwu lejn il-periferiji tat-territorju tagħha jew lejn l-ambjenti ġodda soċjo-kulturali. Tħabrek biex tkun dejjem hemm fejn l-aktar li huma nieqsa d-dawl u l-ħajja tal-Irxoxt (EG 30).

Punt li jagħmel il-Papa f’diskorsi differenti tiegħu: Hemm wisq ‘insara tas-salott’, kuntenti li qegħdin tajjeb, il-Mulej iridna rgħajja, mhux dawk li nippettnaw in-ngħaġ. Il-messaġġ tal-Evanġelju jġegħilna noħorġu minna nfusna.

Irridu nfittxu lil dawk li qegħdin ibatu u nixxuttaw id-dmugħ. U meta ngħinu, irridu nħarsu f’għajnejn il-persuna, immissu l-id tal-persuna u nħallu l-uġigħ tagħha jidħol f’qalbna.

“Kemm niket nistgħu nilmħu fuq tant uċuħ li niltaqgħu magħhom. Kemm dmugħ imxerred f’kull ħin fid-dinja. Waħda differenti mill-oħra u flimkien isawru bħal oċean ta’ deżolazzjoni, li jitkarrab għal ftit ħniena, mogħdrija u faraġ. L-eħrex wieħed hu dak li jinħoloq minħabba fil-kefrija tal-bniedem: id-dmugħ ta’ min ra quddiem għajnejh lil min jaħtaf vjolentement minnu persuna għażiża; id-dmugħ ta’ nanniet, ta’ ommijiet u missirijiet, ta’ tfal… Hemm għajnejn li spiss jibqgħu msammra fuq inżul ix-xemx u jsibuha bi tqila li jaraw iż-żerniq ta’ jum ġdid.” (Il-Papa Franġisku, Velja 5 ta’ Mejju 2016).

 

  1. Minn ‘għax dejjem hekk sar’ għal ‘għax illum dak hu meħtieġ’

 

Din sfida li niltaqgħu magħha kemm-il darba fil-komunitajiet tagħna. ‘Għax dejjem hekk sar’ qatt mhu waħdu kriterju pastorali tajjeb.

Il-pastorali f’dawl missjunarju titlob minna li nħallu l-kriterju pastorali komdu ta’ “għax dejjem hekk sar”.  Il-Papa jistieden lil kulħadd biex ikun kuraġġuż u kreattiv f’din il-ħidma tagħna li nfasslu mill-ġdid l-għanijiet, l-istrutturi, l-istil u l-metodi ta’ evanġelizzazzjoni fil-komunitajiet tagħna (EG 33). 

 

  1. Minn attenzjoni fuq il-kontenut għal attenzjoni għall-mod kif jasal il-messaġġ

Fid-dinja tal-lum, bil-ħeffa tal-mezzi tal-komunikazzjoni u l-għażla tal-kontenut li tagħmel il-media, il-messaġġ li nħabbru qed iħabbat wiċċu iżjed minn qatt qabel mar-riskju li jidher mgħawweġ u mnaqqas għal aspetti sekondarji tiegħu.  Jiġri għalhekk li kwistjonijiet li jagħmlu parti mit-tagħlim morali tal-Knisja jibqgħu barra mill-kuntest li jagħtihom sens.  L-ikbar problema tkun meta l-messaġġ li nħabbru aħna jidher identifikat ma’ aspetti sekondarji li, għalkemm rilevanti, waħidhom ma jikxfux il-qalba tal-messaġġ ta’ Kristu. 

Għalhekk, hemm bżonn inkunu realistiċi u ma nistennewx li dawk li qed jirċievu l-messaġġ tagħna jafu x’inhu l-kuntest sħiħ ta’ dak li qed ngħidu u li jistgħu jorbtu d-diskors tagħna mal-qalba essenzjali tal-Evanġelju li tagħtih is-sens u l-ġmiel li tiegħu li jiġbdek (EG 34).

In-nies kif qed jirċievu l-messaġġ? Dan hi mistoqsija importanti ħafna għax fix-xandir tal-Kelma mhuwiex il-kontenut biss li jgħodd imma wkoll hux qed jasal u b’liema mod.

Irridu, għalhekk, nagħmlu dixxerniment profond fuq kif qed nikkomunikaw bħala Knisja. Irridu nistaqsu: Wara li semgħu dak li għedna, x’fehmu n-nies? X’baqa’ fil-qalb tan-nies? Tinħass qawwija biżżejjed is-sensitività fi kliemna, speċjalment lejn min qed ibati? Kollox ma’ kollox, u bl-isfidi kollha li fiha, qed toħroġ is-sbuħija tal-ħajja nisranija?

 

  1. Minn prijorità fuq l-imġiba moral għal prijorità tal-laqgħa ma’ Kristu

Pastorali bi stil missjunarju mhix ossessjonata fuq it-trasmissjoni ta’ għadd ta’ duttrini mifruda minn xulxin.  Meta jkollna mira pastorali u stil missjunarju, li tassew jaslu għand kulħadd bla eċċezzjoni jew esklużjoni, it-tħabbira tikkonċentra fuq dak li hu essenzjali, fuq dak li hu l-isbaħ, l-ikbar, l-iktar attraenti u fl-istess ħin l-iktar meħtieġ.  Il-proposta ssir b’mod sempliċi, bla ma titlef xejn mill-profondità u l-verità tagħha, u hekk issir iżjed konvinċenti u qawwija (ara EG 35).

Fil-bidu tal-ħajja Nisranija m’hemmx deċiżjoni etika, imma laqgħa ma’ persuna, ma’ Kristu. (Benedittu XVI, Deus Caritas Est, 1)

 

  1. Minn pastorali klerikali għal pastorali sinodali

L-enfasi tal-Papa Franġisku hi fuq is-sinodalità. Din tfisser ‘mixja flimkien’. Din il-mixja tfisser li tingħata importanza akbar lil-lajċi.

Il-lajċi huma l-maġġoranza kbira tal-poplu ta’ Alla.  Għandhom għas-servizz tagħhom minoranza ċkejkna: il-ministri ordnati.  Illum kiber l-għarfien dwar l-identità u l-missjoni tal-lajċi fil-Knisja.  Għandna ħafna lajċi, anki jekk mhux biżżejjed, b’sens komunitarju b’saħħtu u fedeltà kbira lejn l-impenn fil-karità, fil-katekeżi fiċ-ċelebrazzjoni tal-fidi. Imma l-kuxjenza ta’ din ir-responsabbiltà lajkali li tiġi mill-Magħmudija u mill-Konfirmazzjoni ma tidhirx bl-istess mod fil-postijiet kollha.

F’xi każi għax ma ġewx iffurmati biex jerfgħu responsabbiltajiet importanti, f’oħrajn għax fil-Knejjes partikulari tagħhom ma sabux l-ispazju li fih setgħu jesprimu ruħhom u jaħdmu, minħabba klerikaliżmu żejjed li jżommhom fil-ġenb tad-deċiżjonijiet importanti (EG 102).

 

  1. Minn ħidma pastorali tal-okkażjonijiet iżolati għal ħidma pastorali ta’ akkumpanjament

Il-Knisja jeħtieġ tlaqqa’ lill-membri tagħha (saċerdoti, reliġjużi u lajċi) mal-“arti tal-akkumpanjament” biex ilkoll jitgħallmu dejjem jinżgħu l-qorq quddiem l-art imqaddsa tal-persuna l-oħra (Eż. 35).  Jeħtieġ li l-mixja tagħna nagħtuha ritmu b’saħħtu li jqegħidha qrib l-oħrajn, b’ħarsa mimlija rispett u ħniena imma li fl-istess ħin ikollha l-ħila tfejjaq, teħles u tħeġġeġ il-maturità fil-ħajja Nisranija (EG 169).

Iktar minn qatt qabel neħtieġu rġiel u nisa li bl-esperjenza li għandhom fl-akkumpanjament juruna t-triq li għandna naqbdu, fejn jispikkaw il-prudenza, il-ħila li nifhmu lill-oħrajn, l-arti tal-istennija u l-ħlewwa li tħalli l-Ispirtu jaħdem fina. Għandna bżonn nitħarrġu fl-arti tas-smigħ li hi iktar milli sempliċi tisma’ b’widnejk.

Fil-komunikazzjoni mal-oħrajn hi l-ħila tal-qalb li tersaq qrib ta’ ħaddieħor u li mingħajrha ma teżisti l-ebda laqgħa spiritwali vera.  Is-smigħ jgħinna nagħrfu liema hu l-ġest jew il-kelma t-tajba li tħarrikna mill-qagħda trankwilla ta’ spettaturi.  Hu biss jekk nitilqu minn dan is-smigħ, li juri rispett u kapaċi jifhem il-qagħda tal-oħrajn li nistgħu nsibu toroq għal maturità vera li nistgħu nerġgħu nqanqlu fina x-xewqa tal-ideal Nisrani, il-ħeġġa li nwieġbu b’mod sħiħ għall-imħabba t’Alla u x-xenqa li niżviluppaw bl-aħjar mod dak li Alla żera’ fil-ħajja tagħna (EG 171).

 

  1. Minn ‘profeti di sventura għal ħabbara tal-Aħbar it-Tajba

Le għall-pessimiżmu sterili. Il-ħażen tad-dinja tagħna – u dak tal-Knisja – qatt m’għandu jkun skuża biex innaqqsu l-impenn tagħna u l-ħeġġa tagħna.  Neħduhom bħala sfidi biex nikbru.  Iktar minn hekk, il-ħarsa tal-fidi għandha l-ħila tagħraf id-dawl li l-Ispirtu s-Santu dejjem ixerred qalb id-dlamijiet, bla ma tinsa li “fejn kotor id-dnub, kotrot fuq li kotrot il-grazzja” (Rum. 5, 20). (EG 84)

  Il-Papa jirriferi għal kliem Ġwanni XXIII fid-diskors tal-ftuħ tal-Konċilju Vatikan II fl-1962: “Mhux b’inqas offensiv għal widnejna, jaslilna l-kliem ta’ xi wħud li, għalkemm mixgħula b’żelu kbir għar-reliġjon, jivvalutaw il-fatti mingħajr biżżejjed oġġettività u ġudizzju prudenti.  Fil-kundizzjonijiet attwali tas-soċjetà umana, huma ma jaraw xejn aktar ħlief rovina u inkwiet.

Lilna jidhrilna li fermament m’għandniex naqblu ma’ dawn il-profeti tal-isfortuna li dejjem iħabbru l-agħar donnhom qed jilmħu joqrob l-aħħar tad-dinja.  Fil-qagħda preżenti tal-ġrajjiet umani, fejn l-umanità donnha dieħla f’ordni ġdid tal-affarijiet, iktar għandna naraw il-pjanijiet misterjużi tal-Providenza Divina li jseħħu f’kull żmien permezz tal-għemejjel tal-bnedmin u spiss lil hemm minn dak li dawn ikunu jistennew waqt li bl-għerf tagħhom jużaw kollox, anki l-ġrajjiet koroh tal-bnedmin, għall-ġid tal-Knisja” (Diskors tal-Ftuħ tal-Konċilju, 11 ta’ Ottubru 1962).

 

  1. Minn tfittxija tagħna nfusna għal għotja tagħna nfusna

Il-Papa Franġisku, dwar meta naffaċċjaw diffikultajiet, l-esperjenza tal-falliment u dgħufijiet umani li jagħmlu ħafna ħsara.  “Mill-esperjenza nafu li kultant ikun hemm ħidma li ma tagħtix is-sodisfazzjon li nkunu xtaqna. Il-frott ikun skars u l-bidliet bil-mod u wieħed tiġih it-tentazzjoni li jegħja u jixba’.  Minkejja dan, meta wieħed, minħabba fl-għeja, ibaxxi għal ftit idejh, mhux l-istess bħal meta wieħed iniżżilhom għalkollox għax jinħakem minn nuqqas ta’ kuntentizza li m’għandux fejqan, minn ċertu għażż li jnixxef ir-ruħ.  Jista’ jiġri li l-qalb tegħja tissielet għax fl-aħħar mill-aħħar tkun qed tfittex lilha nfisha f’karreriżmu għatxan għal rikonoxximenti, applawsi, premijiet u karigi. Hawn wieħed ma jbaxxihomx idejh imma ma tibqagħlux grinta, jonqsu l-qawmien.  Hekk, il-Vanġelu, li hu l-isbaħ messaġġ li hawn fid-dinja, jibqa’ midfun taħt ħafna skużi (EG 277).

Il-Papa Franġisku: Li timxi ’l quddiem ifisser li sservi aktar. L-aqwa fil-Knisja hu dak li jservi. Nistgħu nużaw il-verb ‘ħa promozzjoni’ fil-Knisja imma fis-sens: ħa promozzjoni għas-salib biex nixbhu aktar lil Ġesù.

 

  1. Minn pastorali b’mentalità ta’ fortizza għal pastorali ta’ djalogu

Silta mid-dokument tas-Sinodu Djoċesan ta’ Malta li tispjega tajjeb l-attitudni li Papa Franġisku qed jinsisti fuqha.

 “Aħna ma nħarsux lejn il-bidliet li minnhom għaddejja s-soċjetà Maltija bil-biża’ u bit-tregħid. Ma narawx f’dan it-tibdil theddida. Pjuttost naraw sfida u opportunità ġdida. Għalhekk aħna nirreżistu t-tentazzjoni li lill-Knisja nirriduċuha f’fortizza fejn nistkennu mill-assalt tal-Ħażin u nemmnu li l-Knisja f’pajjiżna għandha kontribut pożittiv u importanti ħafna x’tagħti fit-tiswir tal-ġejjieni tas-soċjetà f’pajjiżna.” (Viżjoni ta’ Knisja, 5).

Il-Papa Franġisku meta rċieva l-Premju Karlu Manju saħaq dwar il-bżonn ta’ djalogu. Qal: “Jekk hemm kelma li m’għandniex negħjew nirripetu hi din: djalogu. Aħna msejħa biex nippromwovu kultura ta’ djalogu b’kull mezz possibbli u b’hekk nibnu s-soċjetà.”

“Djalogu jfisser li nisimgħu b’attenzjoni lil xulxin. Papa Franġisku – 17 t’Ottubru 2015 – fiċ-ċelebrazzjoni tal-50 sena mis-Sinodu tal-Isqfijiet: Knisja sinodali hi Knisja li tisma’, għax taf li s-smigħ “hu iktar milli sempliċi tisma’ b’widnejk”.  Hu smigħ reċiproku fejn kulħadd għandu x’jitgħallem. 

Djalogu jfisser ukoll li nitkellmu – inkella jkun monologu – imma li nitkellmu b’mod li nfissru ruħna u li nagħtu sehemna f’ambjent ta’ rispett fejn qed nippruvaw nifhmu lil min jaħsibha differenti. It-ton, l-attenzjoni fil-kliem, ir-rispett lejn nies b’ideat differenti – dan kollu joħroġ minn spirtu ta’ djalogu.

Fl-aħħar mill-aħħar, konverżjoni pastorali tfisser li mhux aħna l-protagonisti imma l-Ispirtu t’Alla. (Salm 127) Jekk il-Mulej ma jibnix id-dar, għalxejn jitħabtu l-bennejja.

L-isfidi qegħdin hemm biex jingħelbu.  Inkunu realisti, imma mingħajr ma nitilfu l-ferħ, il-kuraġġ u l-impenn sħiħ mimli tama!  (EG 109).