It-Tieni Anniversarju tal-ACN f’Malta

 

Nhar il-?img?a, 13 ta’ Mejju 2016, Festa tal-Madonna ta’ Fatima, Patruna tal-ACN, ja?bat g?eluq it-tieni anniversarju mit-twaqqif tal-Aid to the Church in Need (Malta).

Nirringrazzjaw ’l Alla u lil Marija Omm il-Knisja, tal-qlub ?eneru?i li qed jie?du sehem bit-talb u fil-missjoni nobbli tag?ha u hekk ikunu ta’ soljiev spiritwali, morali u materjali g?al ?utna l-Kristjani ppersegwitati min?abba t-twemmin tag?hom fi Kristu. Nitolbu https://nexiumreviews.com wkoll, f’din is-Sena tal-?niena, g?al ?utna l-persekuturi biex il-Mulej jag?tihom id-dawl u l-grazzja tieg?u sabiex ma jkomplux iwettqu dan it-terrur, biex b’hekk ?utna jg?ixu fil-pa?i u fid-dinjità li jixirqilhom.

Quddiesa ta’ Ringrazzjament f’g?eluq it-Tieni Anniversarju tal-Aid to the Church in Need (Malta) – Is-Sibt, 14 ta’ Mejju 2016

Is-Santwarju Ta’ Pinu, G?arb, G?awdex.

Kul?add huwa mistieden jing?aqad mag?na.

?in: Fis:6.30pm

ACN Malta